Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบาย
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   โครงสร้างองค์การ
   บทบาทหน้าที่
   ระเบียบการรับบริการ
   ช่องทางการร้องเรียน
   ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
   แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
แผนการพัฒนา
   แผนชุมชนประจำปี
   แผนงานโครงการ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   ผลการปฏิบัติงาน
   กองทุน สปสช
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดการพัสดุ
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
รายงาน
   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการประชุม
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.
กฏระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
เรื่อง วัน และเวลา ในการตรวจรับการจ้าง โครงการงานซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อและวางท่อระบายน้ำตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 8) 5 พ.ย. 2563
เรื่อง วันและเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 8) 26 ต.ค. 2563
เรื่อง วันและเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 9) 22 ต.ค. 2563
เรื่อง วันและเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.027 สายศรีสุข หมู่ที่ 7 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 10) 22 ต.ค. 2563
เรื่อง วันและเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกลางขาว หมู่ที่ 5 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 14) 1 ต.ค. 2563
เรื่อง วันและเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านายนับ หมู่ที่ 1 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 28) 30 ก.ย. 2563
เรื่อง วันและเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 8 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 12) 30 ก.ย. 2563
เรื่อง วันและเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 12) 30 ก.ย. 2563
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 (ดู : 27) 30 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๘๗-๐๒๗ สายศรีสุข หมู่ที่ ๗ (ดู : 19) 18 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 (ดู : 21) 11 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลไทรโสภา (ดู : 20) 11 ก.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานวางท่อระบายน้ำถนนสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 11 ก.ย. 2563
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ดู : 10) 31 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดทำจุดสาธิตการบริหารจัดการขยะ (ดู : 44) 28 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายวัดบางภาวนาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 27 ส.ค. 2563
เรื่อง วัน และเวลาในการตรวจรับการจ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (หลังใหม่) ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 28) 20 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายมีลาภ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 20 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 20 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะเดื่อ-เขตนิคม หมู่ที่ 5 (บ้านนายฮวด-เขตหมู่ที่ 5) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 20 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาอ่ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 20 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานปรับปรุงถนนสายวัดบางภาวนาราม หมู่ที่ 3 (ดู : 20) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 8 (ดู : 18) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมีลาภ หมู่ที่ 7 (ดู : 17) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นมะเดื่อ-เขตนิคม หมู่ที่ 5 (บ้านนายฮวด-เขตหมู่ที่ 5) หมู่ที่ 3 (ดู : 17) 7 ส.ค. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาอ่ำ หมู่ที่ 2 (ดู : 16) 7 ส.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 18) 31 ก.ค. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างออกแบบ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา(หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 28) 15 ก.ค. 2563
ประกาศวัน เวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ -เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา (ดู : 27) 13 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรทอข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 36) 9 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 3 (ดู : 27) 9 ก.ค. 2563
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 27) 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 32) 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนับ ไทยเอียด หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 30 มิ.ย. 2563
เรื่อง วันและเวลาในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวััดสุราษฎร์ธานี (ดู : 33) 29 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร (ดู : 23) 25 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกวางขาว หมู่ที่ 5 (ดู : 36) 22 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนับ ไทยเอียด หมู่ที่ 1 (ดู : 39) 22 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร (ดู : 42) 15 มิ.ย. 2563
เรื่องขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 36) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร (ดู : 35) 9 มิ.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 48) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้นมะเดื่อ -เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 53) 29 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 58) 27 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 47) 27 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-020 สายบ้านต้านมะเดื่อ-เขตนิคมผัง 1 หมู่ที่ 3 บ้านบางพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 59) 17 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) (ดู : 60) 13 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (ดู : 51) 9 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลสงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (วอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเหล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 53) 7 เม.ย. 2563
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 (ดู : 57) 31 มี.ค. 2563
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง(ซอยสารภี) 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 19 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลางโครงการงานสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภีหมู่ที่ 2-8) (ดู : 58) 12 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการงานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉาะเจาะจง (ดู : 51) 11 มี.ค. 2563
ประกาศราคากลาง โครงการงานขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 10 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาโครงการงานย้ายถังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 6 บ้านนายฉลาด มิฉา) (ดู : 59) 12 ก.พ. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการงานย้ายถังประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (ดู : 56) 3 ก.พ. 2563
ประกาศวันเวลาในการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นมะเดื่อ - บ้านบนควน หมู่ที่ 3-2 (ดู : 56) 24 ม.ค. 2563
ประกาศวันเวลาในการตรวจการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายปากบาง หมู่ที่ 5 (ดู : 57) 24 ม.ค. 2563
ประกาศวันเวลาในการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์บ้านย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 (ดู : 60) 22 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
   องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210  โทรศัพท์ : 077-327568 โทรสาร : 077-327568
   Copyright © 2019. www.trisopha.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs