Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบาย
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   โครงสร้างองค์การ
   บทบาทหน้าที่
   ระเบียบการรับบริการ
   ช่องทางการร้องเรียน
   ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนชุมชนประจำปี
   แผนงานโครงการ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   ผลการปฏิบัติงาน
   กองทุน สปสช
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดการพัสดุ
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
รายงาน
   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการประชุม
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.
กฏระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคาโครงการงานย้ายถังระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (จุดที่ 6 บ้านนายฉลาด มิฉา) (ดู : 5) 12 ก.พ. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการงานย้ายถังประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 (ดู : 9) 3 ก.พ. 2563
ประกาศวันเวลาในการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นมะเดื่อ - บ้านบนควน หมู่ที่ 3-2 (ดู : 6) 24 ม.ค. 2563
ประกาศวันเวลาในการตรวจการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายปากบาง หมู่ที่ 5 (ดู : 7) 24 ม.ค. 2563
ประกาศวันเวลาในการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์บ้านย่านตะเคียน หมู่ที่ 5 (ดู : 7) 22 ม.ค. 2563
ประกาศวันเวลาในการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 (คลองน้ำพลุง) (ดู : 9) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 20 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 21 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 15 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 15 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 (ดู : 9) 7 ม.ค. 2563
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 7) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องโท หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 13 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงวิเชียร หมู่ที่ 6-8 บ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 11 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบาง หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นมะเดื่อ - บ้านบนควน หมู่ที่3-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 6 ธ.ค. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (ดู : 10) 27 พ.ย. 2562
ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) (ดู : 11) 1 ต.ค. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (ดู : 7) 30 ก.ย. 2562
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ดู : 7) 30 ส.ค. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (ดู : 7) 31 ก.ค. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 7) 29 มิ.ย. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 7) 31 พ.ค. 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 (ดู : 7) 30 เม.ย. 2562
ตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 8) 31 ต.ค. 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านประตูพลิก -เนินสุวรรณ หมู่ที่ 1 (ดู : 13) ธ.ค.
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมถนนสายบุตรดี หมู่ที่ 1 (ดู : 13) ธ.ค.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงถ่อง หมู่ที่ 6 (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปา อบต.ไทรโสภา (ดู : 13) ธ.ค.
ประกาศวันเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการงานบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมพร-ถนนหลีกน้ำ หมู่ที่ 5 (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศ วันและเวลาในการตรวจการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างน้ำร้อนไทรโสภา (ดู : 11) ธ.ค.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ คตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 12) ธ.ค.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 10) ธ.ค.
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน งวดที่ 2 เมษายน 62 - 30 กันยายน 2562 (ดู : 11) ธ.ค.
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน งวดที่ 1 เดือน ต.ค. 61 - มีนาคม 2562 (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการงานก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2 (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6-8 (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะ โครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 2 (คลองเหียน) บ้านราษฏร์พัฒนา (ดู : 10) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 (คอลองน้ำพลุง) บ้านราษฏร์พัฒนา (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน ตำบลไทรโสภา (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ฝายน้ำล้นแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 2 คลองน้ำพลุง บ้านราษฏร์พัฒนา (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 6 จุดที่ 1 คลองน้ำพลุง บ้านราษฏร์พัฒนา (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 5 บ้านย่นตะเคียน (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 จำนวน 3 โครงการ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะทั้งตำบล (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายมีลาภ (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายปากบาง ม.5 (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อวัสดุหินผุ พร้อมเกลี่ยเรียบ (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่ตำบล จำนวน ๔๐ จุด (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุหินผุ จำนวน ๑,๘๐๔ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบในพื้นที่ตำบลไทรโสภา จำนวน ๑๘ สาย (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศเปิดเผยราคากลางคสล.ซอยร่วมใจพัฒนา (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง คสล.สายมีลาภ (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง คสล.สายปากบาง (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง คสล.สายบางพา-บางตัด (ดู : 10) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปุรงสนามกีฬาบ้านคลองกลาง หมู่ที่ 8 (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะโครงการงานยกระดับผิวจราจรถนนสายต้นมะเดื่อ-เขตหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 3 (ดู : 12) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะโครงการงานบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมพร-ถนนหลีกน้ำ หมู่ที่ 5 (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศผุ้ชนะปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างน้ำร้อนไทรโสภา หมู่ที่ 4 (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนบ้านนายสมพร-ถนนหลีกน้ำ หมู่ที่ 5 (ดู : 11) ธ.ค.
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการยกระดับผิวจราจรถนนสายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 5 - เขตหมู่ที่ 3 (ดู : 11) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
   องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210  โทรศัพท์ : 077-327568 โทรสาร : 077-327568
   Copyright © 2019. www.trisopha.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs