Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบาย
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   โครงสร้างองค์การ
   บทบาทหน้าที่
   ระเบียบการรับบริการ
   ช่องทางการร้องเรียน
   ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
   แบบสำรวจความพึงพอใจ
 
แผนการพัฒนา
   แผนชุมชนประจำปี
   แผนงานโครงการ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   ผลการปฏิบัติงาน
   กองทุน สปสช
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดการพัสดุ
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
รายงาน
   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการประชุม
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.
กฏระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เรื่อง วัน และเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลไทรโสภา (ดู : 3) 12 พ.ย. 2563
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 19) 21 ก.ย. 2563
การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 29) 1 ก.ย. 2563
ประกาศเรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 37) 28 ส.ค. 2563
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 57) 20 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 51) 20 ก.ค. 2563
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 40) 15 ก.ค. 2563
เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร (ดู : 82) 1 มิ.ย. 2563
ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ดู : 59) 27 พ.ค. 2563
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 57) 27 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (ดู : 51) 15 เม.ย. 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 60) 31 มี.ค. 2563
เรื่่อง ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ดู : 99) 27 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 69) 24 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 169) 20 มี.ค. 2563
ประกาศด่วน..!!!! จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ดู : 69) 6 มี.ค. 2563
แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบในวันสอบแข่งขัน (ดู : 85) 4 มี.ค. 2563
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน วัน เวลา และสถานที่่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ประจำเป็นปีงบประมาณ 2563 (ดู : 165) 2 มี.ค. 2563
การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 (ดู : 67) 14 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ 2563 (ดู : 226) 5 ก.พ. 2563
ประกาศเรื่องการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2563 (ดู : 60) 31 ม.ค. 2563
ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (ดู : 73) 27 ม.ค. 2563
เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลไทรโสภา ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (ดู : 67) 15 ม.ค. 2563
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (ดู : 61) 15 ม.ค. 2563
วันและเวลา ในการตรวจรับการจ้าง โครงการงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบหินทิ้ง หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน (ดู : 65) 13 ม.ค. 2563
เรื่อง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี ประกาศรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ (ดู : 15) 19 ส.ค. 2562
แผ่นพับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ดู : 44) 5 มี.ค. 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการงานก่อสร้างถนน คสล.สายต้นมะเดื่อ-บ้านบนควน หมู่ที่ ๓-๒ (ดู : 101) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงวิเชียร หมู่ที่ ๖-๘ (ดู : 102) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมีลาภ หมู่ที่ ๗ (ดู : 87) ธ.ค.
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช่องโท หมู่ที่ ๔ (ดู : 87) ธ.ค.
ประกาศราคากลางโครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากบาง หมู่ที่ ๕ (ดู : 92) ธ.ค.
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก สมัครได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งมาด้วยนี้ (ดู : 101) ธ.ค.
ประชาสัมพันธ์ จาก อบจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลเพื่อเด็กและเยาวชน รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งมาด้วยนี้ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suratpao.go.th หรือในเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี (ดู : 86) ธ.ค.
อบต.ไทรโสภาร่วมกับคณะกรรมการหมู่ที่ 3 ต.ไทรโสภา ได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 11 พ.ย 62 ณ เชิงสะพานข้ามคลอง บ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 ต.ไทรโสภา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้ (ดู : 85) ธ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 (ดู : 83) ธ.ค.
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 24 กันยายน 2562 (ดู : 90) ธ.ค.
การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ ฯ พ.ศ. 2562 (ดู : 87) ธ.ค.
ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 (ดู : 92) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562" (ดู : 91) ธ.ค.
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA.) ประจำปี 2561 (ดู : 98) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มิ.ย.2562" (ดู : 76) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เม.ย.2562" (ดู : 87) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 ก.พ.2562" (ดู : 75) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 29 ม.ค.2562" (ดู : 90) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 7 ธ.ค.2561" (ดู : 95) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 29 ต.ค.2561" (ดู : 94) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 21 ก.ย.2561" (ดู : 87) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 ก.ย.2561" (ดู : 93) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 27 ส.ค.2561" (ดู : 94) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 ก.ค.2561" (ดู : 95) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 26 ก.พ.2561 (ดู : 88) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง "การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี2561 และการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2562" (ดู : 90) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 ก.พ.2561" (ดู : 101) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง"ขอเชฺิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.ไทรโสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 19 ก.พ.2561 (ดู : 92) ธ.ค.
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ปี พ.ศ.2562 และการประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ปี พ.ศ.2563 (ดู : 95) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 122) ธ.ค.
อบต.ไทรโสภา รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองช่าง โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่่่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ (ดู : 126) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (ดู : 124) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ (ดู : 110) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
   องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210  โทรศัพท์ : 077-327568 โทรสาร : 077-327568
   Copyright © 2019. www.trisopha.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs