Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบาย
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   โครงสร้างองค์การ
   บทบาทหน้าที่
   ระเบียบการรับบริการ
   ช่องทางการร้องเรียน
   ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
 
แผนการพัฒนา
   แผนชุมชนประจำปี
   แผนงานโครงการ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   ผลการปฏิบัติงาน
   กองทุน สปสช
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดการพัสดุ
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
 
รายงาน
   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการประชุม
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.
กฏระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210 :: WWW.TRISOPHA.GO.TH ::  
นายอดิศักดิ์ คุ้มชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 3)
เรื่่อง ประกาศรายชื่่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเพื่่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  (ดู : 26)
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ.87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 14)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ดู : 84)
ประกาศด่วน..!!!! จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ดู : 21)
แนวทางการปฏิบัติตัวของผู้เข้าสอบในวันสอบแข่งขัน  (ดู : 40)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภี) หมู่ที่ 2-8 (ดู : 3)
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้งโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง(ซอยสารภี) 2-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
ประกาศราคากลางโครงการงานสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฏ.ถ. 87-010 สายบ้านบนควน-บ้านคลองกลาง (ซอยสารภีหมู่ที่ 2-8) (ดู : 14)
ประกาศราคากลาง โครงการงานขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (จุดที่ 1) สระน้ำบ้านคลองกลาง โดยวิธีเฉาะเจาะจง (ดู : 8)
ประกาศราคากลาง โครงการงานขุดสระเก็บน้ำบ้านราษฏร์พัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ด้านคุณธรรม-จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.ไทรโสภา ร่วม สภ.บางสวรรค์ โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 3 โรงเรียน
กศน.ตำบลไทรโสภา ร่วมจัดโครงการต่อต้านยาเสพติด ...
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบต.ไทรโสภา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการแข่งขันทักษะของเด็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้กับเด็ก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 174)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 529)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 398)
อบต.บางสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง (ดู : 1036)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฎิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผูบริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารช่าง ระดับ 6) (ดู : 494)
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสายงานผู้บริหารที่ว่างของ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (ไฟล์ที่ 2) (ดู : 499)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
แหล่งท่องเที่ยว(อุทยานอ่างน้ำร้อนบ้านต้นไทร) ชุดที่ 7
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งท่องเที่ยว(อุทยานอ่างน้ำร้อนบ้านต้นไทร) ชุดที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งท่องเที่ยว(อุทยานอ่างน้ำร้อนบ้านต้นไทร) ชุดที่ 5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งท่องเที่ยว(อุทยานอ่างน้ำร้อนบ้านต้นไทร) ชุดที่ 4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อ่างน้ำร้อนไทรโสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
    องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
VDO อบต.ไทรโสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
   องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210  โทรศัพท์ : 077-327568 โทรสาร : 077-327568
   Copyright © 2019. www.trisopha.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs