Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าแรก
 
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   นโยบาย
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   โครงสร้างองค์การ
   บทบาทหน้าที่
   ระเบียบการรับบริการ
   ช่องทางการร้องเรียน
   ช่องทางร้องเรียนงานบุคคล
   แบบสำรวจความพึงพอใจ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนชุมชนประจำปี
   แผนงานโครงการ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   ผลการปฏิบัติงาน
   กองทุน สปสช
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนการจัดการพัสดุ
   แผนยุทธศาสตร์
   แผนพัฒนา 3 ปี
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
รายงาน
   รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำไตรมาส
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน
   รายงานสถานะทางการเงิน
   รายงานการประชุม
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้ดบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณฯ
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา อบต.
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
 
กฏหมายเกี่ยวกับ อบต.
กฏระเบียบกระทรวงมหาดไทย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210 :: WWW.TRISOPHA.GO.TH ::  
นายอดิศักดิ์ คุ้มชำนาญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (ดู : 6)
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 (ดู : 24)
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 24)
ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต (ดู : 34)
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา (ดู : 30)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
เรื่อง วัน และเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลไทรโสภา (ดู : 3)
เรื่อง วัน และเวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.87-021 สายบ้านต้นมะเดื่อ หมู่ที่ 3 - เขตนิคมผัง 5 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 4)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นไทร (ดู : 4)
วัน เวลา ในการตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านต้นไทร - บางไฟไหม้ หมู่ที่ ๔-๕ ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ดู : 4)
วัน และเวลา ในการตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรโสภา (ดู : 3)
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานซ่อมแซมไหล่ทางถนนและผิวจราจรในพื้นที่ตำบลไทรโสภา (ดู : 4)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
 
ประชุมสภา วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่2
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เยาวชน ปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรี ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ตำบลไทรโสภา ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 58)
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 58)
ประกาศ เรื่อง แก้ไขประการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 305)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 674)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดู : 516)
อบต.บางสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง (ดู : 1490)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ลานกีฬา หมู่ที่ 8 บ้านคลองกลาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สนามกีฬา โรงเรียนบ้านราษฏร์พัฒนา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลานกีฬาเอนกประสงค์ สนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านย่านตะเคียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ลานกีฬา หมู่ที่ 4 บ้านต้นไทร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
อ่างน้ำร้อนไทรโสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
    องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
VDO อบต.ไทรโสภา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
  กระดานสนทนา องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา
   องค์การบริหารส่วนตำบลไทรโสภา ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84210  โทรศัพท์ : 077-327568 โทรสาร : 077-327568
   Copyright © 2019. www.trisopha.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs